Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met POP;

Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die POP ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

POP Creative Agency B.V. (hierna: ‘POP’)
Wateringweg 1-B29
2031 EK Haarlem

E-mailadres: info@shop-pop.nl
KvK-nummer: 63357690
Btw-identificatienummer: NL855202117B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van POP en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. Ze worden ter hand gesteld voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling.

 

Artikel 4 – Het aanbod

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. POP kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer de consument een bestelling plaatst. Zolang POP die bestelling nog niet bevestigd heeft, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij ‘standaard’ producten mag de consument de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  aan POP te laten weten via het in de bestelbevestiging meegestuurde modelformulier.  Na het insturen van het modelformulier heeft de consument nog 14 dagen om het product met Track & Trace, op eigen kosten, retour te sturen.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan POP retourneren, volgens de door POP verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

‘Op maat gemaakte producten’ (dit zijn gepersonaliseerde/customized producten) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

Artikel 7 – Terugbetaling

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal POP dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 9 – De prijs

De prijzen zijn inclusief btw. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is POP niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan POP schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

POP zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

De levertermijn is doorgaans 1 a 2 weken, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dat geval mag de consument de overeenkomst kosteloos ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal POP contact opnemen voor overleg over een eventueel vervangend artikel. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van POP. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij POP tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan POP bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

POP beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij POP, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij POP ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door POP binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot POP. Ook kunnen klachten gemeld worden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Een klacht schort de verplichtingen van POP niet op, tenzij POP schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door POP, zal POP naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen POP en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

In principe is het wettelijk verplicht het formulier al vóór het sluiten van de overeenkomst aan de consument te verstrekken. Het gevolg van het niet verstrekken is namelijk dat de consument een verlengde bedenktijd heeft van 12 maanden wanneer dit niet gebeurt. Wordt het formulier echter alsnog bij de bevestigingsmail verstrekt dan wordt deze verlengde bedenktijd meteen weer hersteld. Daarom heeft u in principe een keuze om het al eerder (op de bestelpagina bijvoorbeeld) aan te bieden.